ε…¨ι«˜ζΈ…ηœ‹εΏ—ζ‘©ζƒŠι†’ε–˜ζ―β€¦β€¦ε“Žε‘€οΌŒζˆ‘εΊ”θ―₯ζ‹Ώζ›΄ε€§ηš„ε±εΉ•ηœ‹ηš„ :0540:

Β· Β· 0 Β· 0 Β· 1
Sign in to participate in the conversation
ACG.MN

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!